Skip to content

Erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Bil og Anleggsdekk AS arbeider med å identifisere og vurdere mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter i våre egne og våre leverandørers aktiviteter.

Vi forplikter oss til å respektere alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold1, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter2 og utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD3 sine retningslinjer.

Alle våre ansatte og innleid personell skal etterleve disse forpliktelsene. Vi forventer også at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Bil og Anleggsdekk AS vil besvare informasjonshenvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6.

Eventuelle henvendelser kan sendes til post@badekk.no

1 Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

2 UNGP – FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

3 OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Back To Top